O nás   Služby   Novinky   Kontakty   Reference   Fotogalerie   Mapa stránek    
   
Přehled služeb
Novinky

Aktuální nabídka kurzů 12/2011

Aktuální nabídka kurzů na prosinec 2011
 
Společnost IPI s.r.o. pro zájemce připravila, na základě poptávky zákazníků Aktuální nabídku kurzů na prosinec 2011 v oblasti ekonomiky, personalistiky a mezd.
 
Personalistika
Kurz je zaměřen na problémy spojené s plánováním pracovních míst, vyhledáváním vhodných zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání. Smlouvy s návazností na zákonná ujednání. Úkolem je předcházet závažným chybám při sepisování smluv a tím i následným problémům.
Termín: 5. – 6. 12. 2011 (dvoudenní kurz), 2x 4 hod (8,00 – 12,00 hod)
Cena: 1 050,- Kč (bez DPH)                        Místo: učebna IPI Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou
 
Základy finanční analýzy
Kurz je zaměřen na základy finanční analýzy. Pojednává o výstupech účetní evidence, které jsou východiskem pro sestavení účetních výkazů podniku jako základu finanční analýzy. Vysvětluje výpočet poměrových ukazatelů, charakterizuje jejich strukturu a ukazuje základy hodnocení ukazatelů.
Termín: 8. – 9. 12. 2011 (dvoudenní kurz), 8 + 6 hod (8 – 16 hod, 8 – 14 hod)
Cena: 2 100,- Kč (bez DPH)                       Místo: učebna IPI Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou
 
Pravidla účtování mezd
Předmět je zaměřen na základní pravidla výpočtu odměn za práci, výpočty náhrad za neodpracované, výpočty průměrů. Stanovení správných odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Výpočty daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Termín: 12. – 13. 12. 2011 (dvoudenní kurz), 2x 4 hod (8,00 – 12,00 hod)
Cena: 950,- Kč (bez DPH)                          Místo: učebna IPI Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou
 
Zpracování a význam kalkulací
Předmět je zaměřen na základy kalkulací a kalkulačního systému podniku. Pojednává o základních metodách, postupech, hlediscích a technikách kalkulací. Vymezuje konkrétní kalkulaci podle charakteru a struktury produktu. Charakterizuje metody hodnocení kalkulací a využití získaných informací v operativním řízení.
Termín: 15. – 16. 12. 2011 (dvoudenní kurz), 8 + 6 hod (8 – 16 hod, 8 – 14 hod)
Cena: 2 500,- Kč (bez DPH)                       Místo: učebna IPI Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou
 
Další informace:
-          v ceně kurzu jsou tištěné prezentace a řešení praktických příkladů a občerstvení v průběhu kurzu
-          sleva 5% při více jak 2 zájemcích, sleva 10% při více než 4 zájemcích
-          v případě 5 zájemců může kurz proběhnout individuálně v prostorách zájemce a v termínech dohodnutých s lektorem, sleva 20%
 
Podrobné informace a objednávky kurzu:
IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 651 011, e-mail: kancelář@ipi.cz, www.ipi.cz
Manažer kurzu: Ing. Andrea Novotná -  tel. 777 877241, e-mail: novotny@ipi.cz 


Nové CT pracoviště

Nové CT pracoviště pro obyvatele Čáslavi a regionu
18. února 2010
  
Městská nemocnice v Čáslavi ke svému 116. výročí založení získala náležitý dárek v podobě nového velmi moderního CT pracoviště na RDG oddělení.
 
Vše se podařilo díky vedení města Čáslavi a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dne 20. 11. 2009 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy projekt

Vydáno dne 03. 03. 2010 | Přečíst celý článek...

Vyhlášena výzva globálního grantu EDUCA

Podporované aktivity:
 • profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
 • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace,
 • získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele,
 • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici,
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • příprava podnikových lektorů.
GG EDUCA je zaměřen především na specifické vzdělávání (poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů).
 
Kdo může žádat
       podniky bez ohledu na velikost, které mají sídlo na území ČR
       a spadají do podporovaných CZ-NACE (uvedené v aktuální výzvě GG EDUCA).
 
Mezi podporované sektory vymezené CZ-NACE patří například:
 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • stavebnictví
 • činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
 • manipulace s nákladem, skladování (logistika)
 • a další dle znění programu.
Výše a forma podpory
       podpora buď ve formě blokové výjimky
       nebo v režimu „de minimis“
       min. výše podpory na projekt  500 000 Kč
       max. výše podpory na projekt 8 000 000 Kč.
 
Specifika a omezení:
        podpora je poskytována ex-post → schopnost žadatele zajistit prvotní financování,
        projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců,
        vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě,
        je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak tuto skutečnost je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR),
•    žádost bude žadatel vyplňovat online v aplikaci BENEFIT, která je dostupná na stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu.  
 
Nelze financovat:
 • jazykové vzdělávání obecného charakteru
 • školení obecných počítačových dovedností
 • školení v oblasti měkkých dovedností

Vydáno dne 22. 06. 2009 | Přečíst celý článek...

10. Nabídka IPI v.o.s

10. Nabídka IPI v.o.s
 
                 Zpracování žádosti do 10 pracovních dní od předání veškerých podkladů
         Správa žádosti dle termínů stanovených programem
•     Zpracování výzvy a organizaci zadávacího řízení podle harmonogramu zadávacího     řízení dle programu
•    Veškeré poradenství v souvislosti s programem a výzvou
•    Analýza vzdělávacích potřeb firmy a návrh struktury vzdělávacích programů
•    Výběr a nabídka vzdělávacích programů od vzdělávacích agentur

Vydáno dne 19. 06. 2009 | Přečíst celý článek...

9. Monitoring projektu

9. Monitoring projektu
 
     Každý realizátor projektu musí informovat poskytovatele o jeho průběhu 
     prostřednictvím monitorovacích zpráv
     Zpráva o zahájení realizace projektu po 2 měsících od zahájení do 15 dnů třetího měsíce realizace
     Průběžná monitorovací zpráva 1x za 6 měsíců do 30 dnů od skončení sledovaného období
     Závěrečná monitorovací zpráva do 2měsíců od ukončení aktivit projektu

Vydáno dne 19. 06. 2009 | Přečíst celý článek...

8. Způsob proplácení podpory

8. Způsob proplácení podpory
 
     Příjemce nespolufinancuje výdaje z vlastních prostředků (de minimis):
     20% do 30 dnů od data zahájení realizace projektu (bez žádosti o platbu)
     20% do 30 dnů od data schválení zprávy o zahájení realizace projektu (zpráva musí být předložena do 15 dní po skončení dvouměsíčního monitorovacího období – neobsahuje žádost o platbu)
     Průběžné platby stanovené ve smlouvě (snížené o nevyužitou částku)
     Závěrečná platba do 30 dnů od schválení závěrečné zprávy projektu
 
     Příjemce spolufinancuje výdaje z vlastních prostředků:
     Proplacení vyúčtovaných výdajů do 30 dnů od schválení zjednodušené žádosti o platbu předkládané s průběžnou monitorovací zprávou

Vydáno dne 19. 06. 2009 | Přečíst celý článek...

7. Předložení žádosti a příloh

7. Předložení žádosti a příloh
 
     Žádosti je možné podávat od 23.3.09 do 31.12.09
     Uzávěrka pro příjem projektů bude každé tři týdny, zakázky budou hodnoceny bude li doručeno alespoň 5 projektů
     Žádost je vypracována on-line v elektronickém prostředí Benefit 7
     V listinné podobě se předkládá ve 3 výtiscích (originál nebo ověřená kopie a dvě kopie),listy výtisku žádosti je nutno pevně spojit
     každá z příloh označena pořadovým číslem a podepsána statutárním zástupcem 
 
Povinné přílohy žádosti:
     doklad o právní subjektivitě
     prohlášení o velikosti podniku
     rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování
     čestné prohlášení (ne potvrzení FÚ a OSSZ)

Vydáno dne 19. 06. 2009 | Přečíst celý článek...
| 0-7 | 7-13 |

Copyright (c) 2008 IPI v.o.s | Created by IT Outsourcing | Administrace | Webmail | Powered by: phpRS